ମାକା-ଆଲା-ପ୍ରୋ-ଲାଇସ୍ (Dnp) -OH / 305336-82-7 / GT ପେପ୍ଟାଇଡ୍ / ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ |

ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା:

ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ନାମ:ମାକା-ଆଲା-ପ୍ରୋ-ଲାଇସ୍ (Dnp) -OH |

କାଟାଲଗ୍ ନଂ:GT-P328 |

କ୍ରମ:ମାକା-ଆଲା-ପ୍ରୋ-ଲାଇସ୍ (Dnp) -OH |

CAS ସଂଖ୍ୟା:305336-82-7

ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର:C32H36N6O12

ମଲିକୁଲାର ଓଜନ:696.67

ବର୍ଗ:  କାଟାଲଗ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ |କଷ୍ଟମ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ 、 ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା 

ମାକା-ଆଲା-ପ୍ରୋ-ଲାଇସ୍ (Dnp) -OH |ACE2 ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ସ କ୍ୱିଞ୍ଚିଂ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଯାହା ପରିସ୍ରା, ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରେ ACE2 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଦୃଶ୍ୟ: ଧଳା ରୁ ଧଳା ପାଉଡର |

ଶୁଦ୍ଧତା (HPLC):98.0%

ଏକକ ଅପରିଷ୍କାରତା:2.0%

ଆସେଟେଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ (HPLC): 5.0% |12.0%

ଜଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ (କାର୍ଲ ଫିସର):10.0%

ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ:80.0%

ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସିପିଂ: କମ୍ ତାପମାତ୍ରା, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପ୍ୟାକିଂ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ମିଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ |

କିପରି ଅର୍ଡର କରିବେ?

1. Contact us directly by phone or email: +86-13735575465, sales1@gotopbio.com.

2. ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |ଦୟାକରି ଅର୍ଡର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |

3. ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ନାମ, CAS ନମ୍ବର କିମ୍ବା କ୍ରମ, ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରିମାଣ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

4. ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ signed ାକ୍ଷରିତ ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ NDA (ଅଣ ପ୍ରକାଶ ଚୁକ୍ତି) କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

5. ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ |

6. କାର୍ଗୋ ସହିତ DHL, ଫେଡେକ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବିତରଣ, ଏବଂ HPLC, MS, COA ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ |

7. ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା କିମ୍ବା ସେବାର କ re ଣସି ଅସଙ୍ଗତି ହେଲେ ଫେରସ୍ତ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ |

8. ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା: ଯଦି ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆମର ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ |

କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କେବଳ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |'ମାନବ ଶରୀରରେ କ individuals ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି |

FAQ

ଯଦି ମୁଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ସୁପାରିଶଗୁଡିକ କ’ଣ?

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

 

,, ବୋତଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡର ଏକ ଅଂଶ ଓଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |

2. ପରିଷ୍କାର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣକୁ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ କରନ୍ତୁ |

3. ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ -20 ତଳେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ |, ଡେସିକାଣ୍ଟ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ |

ମୁଁ ବିଦେଶରେ ରହେ, ଏବଂ ବିତରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ |ଏହା ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି?

ଆପଣ ଲିଓଫିଲାଇଜଡ୍ ପାଉଡର ପ୍ୟାକେଜରେ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ସାଧାରଣତ room ବିନା ତାପମାତ୍ରାରେ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରେ |ରସିଦ ପରେ ଦୟାକରି ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତୁ |

ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍?

ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲାଇଫିଲାଇଜଡ୍ ପାଉଡରରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା |ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଅଟେ, ଏବଂ ଜଳର ଅବଶୋଷଣ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ର ସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବ |ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ, ଡେସିକାଣ୍ଟ ସହିତ, ଏକ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ |ଦ୍ୱିତୀୟତ once, ଥରେ ପାଇବା ପରେ, ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜର୍ -20 ରେ ରଖନ୍ତୁ |ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ |ତୃତୀୟ, ଫ୍ରିଜରର କ automatic ଣସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫ୍ରୋଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ସର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |ଚତୁର୍ଥ, ପରିବହନ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ସର ବ ity ଧତା ଏବଂ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ |

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ କିପରି ଫ୍ରିଜ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବି?

ଥରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ -20 ରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଜରୁରୀ |° C କିମ୍ବା ତଳ

ଯଦି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ 80%, ଅନ୍ୟ 20% କ’ଣ?

ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି

ଯଦି ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ 98% ଶୁଦ୍ଧ, 2% କ’ଣ?

ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା |

ଏକ AMU ୟୁନିଟ୍ କ’ଣ?

AMU ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋପଲିମେରାଇଜେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ |ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମାପର ସାଧାରଣ ଏକକ |

 


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: